Financiële situatie bibliotheken

Thema
Financiën

Eenheid
Valuta in euro.
Verhouding inkomsten tegenover uitgaven.

Definitie 
De kaart geeft een overzicht van de gemiddelde uitgaven in euro die een Vlaamse bibliotheek in 2017 had; per lener, per inwoner, en per uitlening. De inkomsten van de bibliotheek worden verrekend per tienduizend inwoners van het Vlaamse Hoofdstedelijk Gewest.

Uitgaven zijn genoteerd per individuele lener of kaart. Dat kan een lenerspas of leerlingenpas zijn per persoon die al dan niet in het werkgebied van de bibliotheek woont, maar wel door deze bibliotheek bediend wordt. Tijdens het kalenderjaar heeft de lener minstens één werk geleend. Als deze lener bij verschillende bedieningspunten van de gemeente geregistreerd staat, wordt hij maar één keer geteld. 

De kaart toont ook hoeveel euro een gemeente gemiddeld uitgeeft aan bibliotheekskosten per inwoner; en wat de uitgaven zijn per uitlening. Een uitlening betreft gedrukt of audiovisioneel materiaal dat voor de eerste keer door een lener op zijn unieke lenerskaart geregistreerd wordt. Verlengingen of reservaties tellen niet mee.

Inkomenscluster in euro met enerzijds eigen inkomsten en anderzijds ontvangen subsidies.

 • Eigen inkomsten
  Dit gaat om lidgeld; leengeld voor
   audiovisoneel materiaal; interbibliothecair leenverkeer (IBL) via Impala; maningsgeld en reserveringen.

   
 • Subsidies
  Dit gaat om Europese subsidies; subsidies van de VGC, voor bijvoorbeeld ondersteuning IBL of voor projecten en Bibportalen; subsidie gevangenisbibliotheek van de Vlaamse overheid; personeelssubsidie voor Brusselse gemeenten; subsidies voor Geco's en andere speciale statuten zoals voor startbanen of zoals vermeld in OCMW art. 60; en andere subsidies. Daarnaast gelden ook dotaties van deelnemende gemeenten. Dit zijn dotaties die de gemeente of intergemeentelijke vereniging binnen een samenwerkingsverband ontvangt.


Uitgavencluster in euro met infrastructuur en inrichting; uitrusting; werking en personeel.

 • Infrastructuur en inrichting
  Dit gaat om de gebouwen zelf, zowel het hoofdgebouw als de verschillende service- of bedieningspunten. Worden meegeteld: verbouwingen en grote renovaties of herstellingswerken aan de bestaande infrastructuur. Daartoe gelden ook schilderwerken of het leggen van een nieuwe vloerbekleding. Ook tellen uitgaven mee in het kader van nieuwe huisvesting die de gemeente of intergemeentelijke vereniging zelf financiert of waarbij een lening of leasingcontract werd afgesloten. Uiteraard geldt ook de huur van de gebouwen, en bepaalde werkingskosten 
  zoals het verbruik van water, gas, elektriciteit en verwarming. Daarnaast gelden allerhande verzekeringen zoals voor diefstal, brand, en burgerlijke aansprakelijkheid. 
   
 • Uitrusting
  Dit gaat om de aankoop, huur of leasing en het onderhoud van in principe roerende goederen zoals alle bureaumeubilair, bibliotheconomisch materiaal, fotokopieerapparaten, faxtoestellen, en voertuigen. Het gaat ook om onroerende goederen door bestemming zoals de installatie van een alarm- of beveiligingssysteem, antennes, poorten, of een elektronisch oog.
   
 • Werking
  Dit gaat om de budgetten voor gedrukte en audiovisuele materialen; digitale toepassingen zoals een elektronisch abonnement; ICT; kranten- en tijdschriftenabonnementen; en specifieke werkingsuitgaven.

Gedrukte materialen zijn materialen op papier. Het betreft hier alle materialen van de hoofdbibliotheek en van alle bedieningspunten en servicepunten, geteld op exemplaarniveau en dus per barcode, die in bezit waren op 31 december van het betreffende werkjaar 2017. Dit zijn materialen betreffende proza; poëzie; toneelwerken; essays; Kamishibai vertelplaten en fundels inclusief bloemlezingen; grootletterboeken; en omnibussen; strips; informatieve boeken; bladmuziek en taalcursussen, zowel opgesteld in de jeugd- als in de volwassenafdeling. 

Audiovisuele materialen zijn niet-gedrukte materialen voor zowel jeugd als volwassenen. Het betreft hier cassettes; lp’s; (informatieve) cd’s; diareeksen; video’s; fictie; non-fictie en muziek-dvd’s; blu-ray discs; cd-roms; digitale spellen of elektronische games voor verschillende spelconsoles zoals Playstation, Xbox en Wii. Ook gesproken boeken en Daisy-boeken voor personen met een leesbeperking vallen hieronder. 

ICT gaat om de aankoop, huur of leasing en onderhoud van pc's en ander informaticamateriaal zoals printers; software; licenties; ICT-verzekering; het zelfuitleensysteem RFID en de innamerobot. 

Werkingsuitgaven zijn uitgaven die niet zijn onder te brengen bij personeel, gedrukte en audiovisuele materialen, ICT, digitale toepassingen en de kranten- of tijdschriftenabonnementen. Dit zijn administratieve werkingsuitgaven zoals kantoorbenodigdheden; het abonnement en gebruik van de telefoon, fax of internet; kosten voor drukwerk; frankering; de aankoop van boeken en documentatie voor het personeel. Daarnaast horen ook de uitgaven voor de verzorging van de collectie en alle kosten in verband met uitbreidingsactiviteiten zoals honoraria en auteursrechten, promotie, receptie- en representatiekosten.

 • Personeel
  Dit gaat om bibliotheekpersoneel; werklieden en onderhoudspersoneel.

Onder het bibliotheekpersoneel wordt de effectieve bezetting gerekend. Het betreft hier uitgaven voor personeel dat in 2017 geheel of gedeeltelijk was tewerkgesteld. Iedereen die op 31 december 2017 in de bibliotheek was tewerkgesteld wordt als dusdanig weergegeven. Dat betekent ook mensen die in dat jaar tijdelijk afwezig waren omwille van ziekte, bevallings- of vakantieverlof. Dit zijn vastbenoemden, contractuelen, en personeel met een apart statuut. Jobstudenten worden enkel meegeteld als ze werden opgenomen in de personeelsformatie. 

Aan uitgaven geldt: het brutoloon; patronale bijdragen in het kader van de sociale zekerheid; vakantiegeld; eindejaarstoelagen; en ook andere personeelsgebonden uitgaven zoals de verzekering tegen arbeidsongevallen; bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst; bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst; reis- en verblijfsvergoedingen; fietsvergoedingen; beroepsopleiding van het personeel; tussenkomst in vakbondspremies; functioneringstoelagen; maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering.

Werklieden en onderhoudspersoneel kunnen soms bij externe firma's tewerkgesteld zijn of hebben vaak opdrachten bij andere gemeentediensten.

Bron
Bibliotheek informatie en opvolgingssysteem (BIOS3)

Opmerkingen 
Niet alle bibliotheken in Vlaanderen registreerden gegevens in het registratiesysteem voor bibliotheken van de Vlaamse overheid (BIOS3). Wanneer u met de muis over de kaart navigeert, ziet u in het pop-upvenster van de gemeente hoeveel de plaatselijke bibliotheek per lener, per inwoner of per uitlening uitgeeft. Bij lege velden gaat het om gemeenten die deze informatie over het werkjaar 2017 in 2018 niet hebben doorgegeven. 

Klik bij de inkomsten en uitgaven op de diverse categorieën om hun onderverdeling te kunnen bekijken. Klik om terug te gaan op het oranje pijltje in het kader naast de de titel Inkomsten of Uitgaven.

Leveringsdatum
april tot oktober 2018 over het werkjaar 2017

Contactpersoon
Lara Grieten, vrijetijdsmonitor@vlaanderen.be
Christine Bussche, bios@vlaanderen.be


Brontabel 
Download de gegevenstabel.

link naar bron tabel afbeelding senioren


Open data
Bekijk de publieke gegevens.

link naar open data


Rapporteringsplatform
Ga zelf met de cijfers aan de slag. 

link naar de cijfers