Gemeentelijke ondersteuning van het verenigingsleven

Thema
Financiën

Eenheid
Indicator geeft aan wanneer door de gemeente JA werd ingevoerd. 
De cijfertabel spreekt over J danwel N door de gemeente ingevoerd; '-' staat voor niet ingevoerd.

Definitie
Dit zijn de instrumenten die de gemeente inzet om erkende en niet-erkende verenigingen in de beleidsvelden Cultuur; Jeugd; en Sport te ondersteunen. 

 • Vorming
  Dit gaat om de organisatie van een specifieke sessie om een opdrachtgerelateerde competentie te ontwikkelen op vlak van marketing; promotie; pr; bestuurlijke, administratieve of sectortechnische aspecten.
 • Verenigingsondersteuner
  De verenigingsondersteuner is iemand die vanuit de gemeente wordt aangesteld om voltijds of deeltijds directe ondersteuning of begeleiding aan verenigingen te bieden. Dit kan op verschillende vlakken in de sector worden ingezet, en kan zowel inhoudelijk, als maatschappelijk of organisatorisch zijn.
 • Infrastructuur ter beschikking stellen
  Dit gaat om het door de gemeente ter beschikking stellen van lokalen, terreinen of zalen waar vrijetijdsactiviteiten kunnen doorgaan.
 • Materiële ondersteuning
  Dit gaat om bijvoorbeeld een gemeentelijke uitleendienst voor audiovisueel (spel)materiaal, gaande van licht- of geluidsinstallaties zoals DJ-sets of walkietalkies, tot beamers, projectieschermen, videocamera's en dvd-spelers. Deze kunnen tijdelijk aan verenigingen en voor diverse doeleinden worden uitgeleend: bijvoorbeeld een fuif, toneelstuk, lezing, optreden, tentoonstelling, of een sportevenement.
  ​​​​Het betreft ook kampondersteuning voor jeugdverenigingen en speelpleinwerkingen bij de organisatie van hun kamp. Kampen stimuleren een open houding zonder vooroordelen aan te nemen en bevorderen in een veilige omgeving het groepsgevoel. Het leert kinderen en jongeren te durven zichzelf en dapper te zijn, en om respect te hebben voor elkaar en de natuur. Voor de organisatie van zo'n kamp kan de gemeente materiaal en levensmiddelen aanreiken.

  Logistiek begeleiding om de infrastructuur tijdelijk mee in te kleden valt verder nog onder materiële ondersteuning die de gemeente kan aanbieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om tafels en stoelen, dranghekken en podiumelementen. Tot slot bevat deze categorie nog andere technisch materiaal zoals hellingen voor rolstoelgebruikers of ringleidingen zodat ook slechthorenden met een hoortoestel aan de georganiseerde activiteiten kunnen participeren.
 • Immateriële ondersteuning
  Dit gaat om inhoudelijke ondersteuning zoals juridische dienstverlening of bemiddeling; het toekennen of toestaan van plaatsen voor publieke wegbewijzering; het informeren over beschikbare accommodatie; expertisedeling ter ondersteuning van de beroepskrachten; of het mee in verbinding stellen van de verschillende partijen ter bevordering van participatie.
 • Financiële ondersteuning
  Dit gaat om allerhande subsidies zoals subsidies in kader van infrastructuur; projectmatige financiële ondersteuning of projectsubsidies; of structurele werkingssubsidies die mogelijks door een convenant zijn afgesloten. Een convenant is een vrijwillig samenwerkingsovereenkomst tussen het lokale bestuur en de belangstellende partijen. Door een convenant af te sluiten engageert het gemeentebestuur zich om proactief te werken aan de integrale toegankelijkheid van haar diensten.

  Ook kan de gemeente een korting geven op bepaalde retributies. Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst door de gemeente geleverd in het individueel belang of voordeel van degene die er vrijwillig van gebruikt maakt. Als deze niet ten behoeve van een individu geleverd wordt, wordt de retributie als een belasting beschouwd. Voorbeelden van retributies zijn voor het containerpark; voor materialen ten behoeve van de ondersteuning voor thuiscomposteren; of voor het parkeren op de openbare weg. In bepaalde gevallen geeft de gemeente korting op dergelijke retributies. Verder zijn nog andere financiële ondersteuningsvormen mogelijk.
 • Digitale subsidieprocedure
  Dit gaat om subsidiëring die digitaal wordt aangevraagd en volgens een subsidiereglement wordt toegekend. Subsidiereglementen trachten bij te dragen aan de kwalitatieve verbetering van de dienstverlening. De subsidie wordt door de sectorraad van de gemeente bepaald door de beoordeling van de werking van de vereniging die een activiteit organiseert, op basis van een aantal kwaliteitscriteria en andere criteria per doelstelling waaraan de vereniging dient te voldoen. Deze criteria worden geobjectiveerd door parameters teneinde de beoordeling via een puntensysteem om te zetten in een subsidiebedrag. 

Bron
registratietool lokale vrijetijdsmonitor

Opmerkingen 
Gegevens afkomstig uit de registratietool van de lokale vrijetijdsmonitor zijn voor 75 procent van de gemeenten beschikbaar. Download hier een volledige lijst van gemeenten met een goede deelname, een onvolledige deelname, en van gemeenten die niet hebben deelgenomen. Deze groepen zijn onderverdeeld per werkblad. 

Leveringsdatum
juli 2018 over het werkjaar 2017

Contactpersoon
Lara Grieten, vrijetijdsmonitor@vlaanderen.be


Brontabel 
Download de gegevenstabel.

link naar bron tabel afbeelding senioren


Open data
Bekijk de publieke gegevens.

link naar open data


Rapporteringsplatform
Ga zelf met de cijfers aan de slag. 

link naar de cijfers