Specifieke ondersteuningsvormen

Thema
Financiën

Eenheid
Indicator geeft aan wanneer door de gemeente JA werd ingevoerd. 
De cijfertabel spreekt over J danwel N door de gemeente ingevoerd; '-' staat voor niet ingevoerd.

Definitie
Dit dashboard toont de specifieke ondersteuningsvormen die de gemeente biedt aan erkende én niet-erkende sport-, jeugd- en culturele verenigingen. Het toont eveneens welke specifieke vormen van ondersteuning de gemeente inzet voor de domeinen Cultuur, Jeugd en Sport; alsook welke initiatieven de gemeente nog neemt om het aanbod van verenigingen toegankelijk te maken voor kansengroepen of bijzondere doelgroepen. 

Categorieën van ondersteuningsvormen

 • Financiële ondersteuning cultuurorganisaties en -verenigingen
  Op welke manier voorziet de gemeente in financiële ondersteuning van cultuurorganisaties en -verenigingen?
 • Financiële ondersteuning sportclubs
  Op welke manier voorziet de gemeente in financiële ondersteuning van sportclubs?
  - projectmatige financiële ondersteuning sportclubs
  - subsidiereglementen sportclubs algemene werking, in functie van kwaliteit
  - subsidiereglementen sportclubs infrastructuur, investering
 • Financiële ondersteuning sportinitiatieven
  Welke soort organisaties komen voor hun organisatie van sportinitiatieven in aanmerking voor financiële ondersteuning?
 • Specifieke ondersteuning jeugdwerk
  Welke vormen van financiële ondersteuning voorziet de gemeente voor jeugdwerk?
 • Overeenkomsten met jeugdverenigingen
  Welke soort jeugdorganisaties subsidieert de gemeente op basis van een convenant of beheersovereenkomst?

Specifieke ondersteuningsvormen

 • Bedrijven
  Dit gaat om materiële of immateriële diensten die publieke of private ondernemingen binnen de sectoren ondersteunt om de lokale bedrijvigheid te versterken. Het betreft bijvoorbeeld het plaatsen van publieke wegbewijzering naar handelszaken; het inzetten van personeel; het informeren over bedrijfsruimte; of het verlenen van strategische steun.
 • Burgerinitiatieven
  Dit gaat om initiatieven die door een burger of groep van burgers worden genomen om een probleem, thema of voorstel op de politieke agenda te plaatsen. Het doel is om een oplossing of antwoord vanuit de gemeente te genereren. Een gemeente staat voor burgerinitiatieven open als het deze ondersteunt, faciliteert of financiert. 
 • Instellingen
  Dit gaat om premies voor cultuur-, jeugd- of sportinstellingen ter ondersteuning van de algemene werking om participatie te versterken. 
 • Jeugdhuizen en -clubs
  Dit gaat bijvoorbeeld om personeels- of werkingssubsidies ​​​​aan lokale jeugdhuizen of -clubs zijnde ontmoetingsplaatsen die voor en door jongeren in hun vrije tijd worden georganiseerd. Jeugdhuizen staan daarmee dicht bij jongeren en hebben de kracht om hen te activeren. Ze organiseren activiteiten rond bepaalde thema's die hun eigenheid weerspiegelen, waardoor ze potentieel hebben om uit te groeien tot broeiplekken van jong ondernemerschap.
 • Jeugdverenigingen
  Dit gaat om materiële of immateriële ondersteuning voor lokaal georganiseerde jeugdverenigingen. Het betreft bijvoorbeeld financiële middelen om waardevolle ideeën van jongeren te doen uitmonden in kleinschalige projecten of producten; het door de gemeente aanstellen van een voltijds of deeltijds verenigingsondersteuner die als taak heeft het bieden van directe ondersteuning en begeleiding aan verenigingen op zowel inhoudelijk, als maatschappelijk en organisatorisch vlak; of het ter beschikking stellen van vervoersmiddelen voor de verplaatsing van materiaal en leden.
 • Kadervorming
  Een gemeente kan initiatieven uitlokken of aanjagen door bijvoorbeeld een kader te creëren, zoals bijvoorbeeld het creëren van een burgerbegroting, waarbij inwoners uit de gemeente mee kunnen beslissen over een deel van het budget. Kadervorming bestaat ook uit immateriële ondersteuning zoals inhoudelijke of juridische dienstverlening; of bemiddeling.
 • Kampsubsidie
  Dit gaat om subsidies die specifiek bedoeld zijn om jeugdverenigingen en speelpleinwerkingen te ondersteunen bij de organisatie van hun kamp. Kampen stimuleren een open houding zonder vooroordelen aan te nemen en bevorderen in een veilige omgeving het groepsgevoel. Het leert kinderen en jongeren te durven zichzelf en dapper te zijn, en om respect te hebben voor elkaar en de natuur. Voor de organisatie van een kamp kan de gemeente tegemoetkomen aan financiering van materiaal en levensmiddelen.
 • Korting op retributies
  Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst door de gemeente geleverd in het individueel belang of voordeel van degene die er vrijwillig van gebruikt maakt. Als deze niet ten behoeve van een individu geleverd wordt, wordt de retributie als een belasting beschouwd. Voorbeelden van retributies zijn voor het containerpark; voor materialen ten behoeve van de ondersteuning voor thuiscomposteren; of voor het parkeren op de openbare weg. In bepaalde gevallen geeft de gemeente korting op dergelijke retributies.
 • Ondersteuning voor structurele werking via subsidiereglementen
  Dit gaat om ondersteuning via subsidiereglementen die trachten bij te dragen aan de kwalitatieve verbetering van cultuur-, jeugd- en sportverenigingen. De subsidie wordt door de sectorraad bepaald door de beoordeling van de werking van de vereniging op basis van een aantal kwaliteitscriteria en andere criteria per doelstelling waaraan de vereniging dient te voldoen. Deze criteria worden geobjectiveerd door parameters teneinde de beoordeling via een puntensysteem om te zetten in een subsidiebedrag.
 • Ondersteuning via convenanten
  Dit gaat om materiële of immateriële ondersteuning na afsluiting van een vrijwillig samenwerkingsovereenkomst tussen het lokale bestuur en de belangstellende partijen. Door een convenant af te sluiten engageert het gemeentebestuur zich om proactief te werken aan de integrale toegankelijkheid van haar diensten.
 • Projectmatige financiële ondersteuning
  Dit gaat om premies voor culturele instellingen of instellingen binnen het jeugdwerk die zich specifiek inzetten voor bijvoorbeeld kansengroepen of bijzondere doelgroepen. Deze bestaan uit personen die vanwege een of meer gemeenschappelijke persoons- of situationele kenmerken feitelijk ongelijke kansen hebben op vlak van participatie. Ook ondersteuning voor andere in tijd en opzet afgebakende projecten valt hieronder. De voorbeeldwerking, het innovatieve karakter, de duurzaamheid en de reikwijdte van een project vormen vaak belangrijke criteria.
 • Projectmatige financiële ondersteuning voor sportclubs
  Dit gaat om premies voor sportclubs die zich specifiek inzetten voor bepaalde sport- en beweeginitiatieven die in aanmerking komen voor financiële ondersteuning.
 • Projectmatige subsidies
  Dit gaat om de ondersteuning van jeugdverenigingen bij de realisatie van een in tijd en opzet afgebakend project. De voorbeeldwerking, het innovatieve karakter, de duurzaamheid en de reikwijdte van een project vormen vaak belangrijke criteria. Zo stimuleren ze het uitproberen van allerhande initiatieven, bijvoorbeeld ter bevordering van artistieke expressie of ondernemerschap. Projectsubsidies hebben vaak een specifiek beleidsmatig doel dat terug te vinden is in de beleidsnota en specifieke beleidsplannen.
 • Scholen
  Dit gaat om materiële of immateriële ondersteuning voor kleuterscholen, lager -, secundair -, hoger - en postsecundair niet-hoger onderwijs, overige onderwijsvormen, bijvoorbeeld infrastructuurwerken zoals voor toegankelijke accommodatie; of bij werken aan het sanitair. Het betreft eveneens diensten voor onderwijsondersteunende activiteiten; creatieve schoolprojecten of gezondheid bevorderende acties. Scholen kunnen verder ook van de gemeente financiële ondersteuning krijgen als zij investeren in rationeel energiegebruik of groene energie.
 • Socio-culturele verenigingen
  Dit gaat om materiële of immateriële ondersteuning voor de dagelijkse werking van lokaal georganiseerde en door de gemeente erkende socio-culturele verenigingen. Ondersteuning is ook mogelijk voor bijzondere projecten binnen de cultuursector. Het betreft bijvoorbeeld logistieke begeleiding; premies voor festivals; voordrachten; lezingen, toneel-, muziek-, zang- of andere culturele voorstellingen; of kortingen op vrijetijdsinfrastructuur waar deze in doorgaan. Ook initiatieven met het oog op kwaliteit en vernieuwing van het aanbod kunnen extra gehonoreerd worden. Socio-culturele verenigingen bieden gelegenheid aan ontmoeting; samen zijn; cultuurcreatie; vorming; cultuurspreiding en zorgen voor het cultureel erfgoed.
 • Speelpleinwerking
  Dit gaat om structurele subsidies, al dan niet met een subsidiereglement of convenant, die de gemeente specifiek aan een plaatselijke speelpleinwerking geeft. Sommige gemeenten bieden daarbij ook financiële ondersteuning voor de animatorenwerking; of stellen vervoersmiddelen ter beschikking voor de verplaatsing van materiaal en leden.
  Tijdens de schoolvakanties organiseert speelpleinwerking speelactiviteiten op een vaste plek. Gemeenten kunnen de organisatie van speelpleinwerking telkens op een andere manier invullen. Toch zorgen vijf kenmerken ervoor dat een organisatie de term speelpleinwerking aangemeten krijgt. Ga voor meer verduidelijking hierover naar de metagegevens over speelpleinwerking.
 • Structurele werkingssubsidies
  Dit gaat om financiële ondersteuning voor de structurele werking van cultuur-, jeugd- en sportverenigingen die niet via een subsidiereglement of convenant zijn afgedwongen.
 • Subsidiereglementen sportclubs algemene werking
  Subsidies voor de algemene werking van de sportclubs trachten bij te dragen aan de kwalitatieve verbetering van de sportclubs. De subsidie wordt bepaald door de beoordeling van de werking van de vereniging op basis van een aantal kwaliteitscriteria en andere criteria per doelstelling waaraan de vereniging dient te voldoen. Deze criteria worden geobjectiveerd door parameters teneinde de beoordeling via een puntensysteem om te zetten in een subsidiebedrag.
 • Subsidiereglementen sportclubs infrastructuur
  Dit gaat om ondersteuning bij investeringen voor voldoende en kwalitatief hoogstaande sportinfrastructuur.
 • Subsidies in het kader van jeugdinfrastructuur
  Dit gaat om bijvoorbeeld de via aanvraag verrichte terugbetaling van het bouwen, verbouwen of herstellen van jeugdlokalen van lokale jeugdorganisaties. Het betreft zowel volledige nieuwbouw; als het aanpassen, moderniseren of geschikt maken van bestaande gebouwen voor jeugdinfrastructuur. Subsidies kunnen in deze ook worden verleend voor herstellings- of verbeteringswerken, zoals de aanpassing van de technische of sanitaire uitrusting van een gebouw. 
 • Subsidies voor projecten om de participatie van bijzondere doelgroepen te verhogen
  Tot een kansengroep of bijzondere doelgroep behoren personen die vanwege een of meer gemeenschappelijke persoons- of situationele kenmerken feitelijk ongelijke kansen hebben op het vlak van participatie en voor wie bijgevolg een specifiek beleid noodzakelijk is. 
 • Subsidies voor structurele extra inspanningen om kansarmen te laten participeren
  Kansarme personen hebben vanwege een of meer gemeenschappelijke persoons- of situationele kenmerken feitelijk ongelijke kansen op het vlak van participatie. Een mogelijk structurele extra inspanning is de financiële ondersteuning aan individuele jongeren als tegemoetkoming in het inschrijvingsgeld voor een vorming. Onder vorming wordt een specifieke sessie verstaan die georganiseerd wordt om een competentie te ontwikkelen die ingezet kan worden bij bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.
 • Subsidies voor structurele extra inspanningen om kinderen en jongeren met een beperking te laten participeren
  Een beperking is een participatieprobleem, ontstaan in de interactie of in het samenspel tussen enerzijds de functiestoornissen en persoonlijke kenmerken van een individu en anderzijds externe factoren, activiteiten en de omgeving. Een mogelijk initiatief om participatie van deze doelgroep te bevorderen is de kansenpas. Dat is een kortingskaart die wordt uitgereikt aan bepaalde doelgroepen zodat ze kunnen deelnemen aan cultuur-, sport- en vrijetijdsactiviteiten. Het betreft tevens extra inspanningen die de gemeente verricht om een structurele samenwerking aan te gaan tussen de zorg-, onderwijs- en vrijetijdsinstellingen om het algemeen en specifiek vrijetijdsaanbod met elkaar te kunnen verbinden.
 • WMKJ's
  Dit gaat om materiële of immateriële ondersteuning aan werkingen voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren die ook de niet-georganiseerde jeugd op de jeugdbewegingskar willen hijsen door middel van groepsgerichte vrijetijdsinvulling te bieden. Het betreft bijvoorbeeld het aanbieden van accommodatie; expertisedeling ter ondersteuning van de beroepskrachten; of het mee in verbinding stellen van de verschillende partijen ter bevordering van participatie.
  De doelgroep van WMKJ’s kenmerkt zich voornamelijk door factoren als armoede, lage scholing of het behoren tot een etnisch-culturele minderheid. WMKJ's zetten actief in op de rekrutering van nieuwe leden.
 • Andere financiële ondersteuning
  Dit gaat om financiële ondersteuning die niet in voorgaande begrippen gecategoriseerd kunnen worden.

Bron
registratietool lokale vrijetijdsmonitor

Opmerkingen 
Houd voor de selectie van zowel het beleidsveld als de categorieën van ondersteuning rekening met de wit gemarkeerde velden. Velden in het grijs kan je niet selecteren wegens incompatibele informatie.

Gegevens afkomstig uit de registratietool van de lokale vrijetijdsmonitor zijn voor 75 procent van de gemeenten beschikbaar. Download hier een volledige lijst van gemeenten met een goede deelname, een onvolledige deelname, en van gemeenten die niet hebben deelgenomen. Deze groepen zijn onderverdeeld per werkblad. 

Leveringsdatum
juli 2018 over het werkjaar 2017

Contactpersoon
Lara Grieten, vrijetijdsmonitor@vlaanderen.be
Hilde Caers, hilde.caers@sport.vlaanderen


Brontabel 
Download de gegevenstabel.

link naar bron tabel afbeelding senioren


Open data
Bekijk de publieke gegevens.

link naar open data


Rapporteringsplatform
Ga zelf met de cijfers aan de slag. 

link naar de cijfers